BEDİÜZZAMAN VE ERBAKAN

Risale-i Nurlar'ın müellifi BEDİÜZZAMAN ile Milli Görüş Lideri ERBAKAN arasında zıtlık varmış gibi gösterenlere tokat gibi cevaplar! Bu videoyu mutlaka izlemelisiniz...

06 Nisan 2012 Cuma 01:58 < ERBAKAN
 
Risale-i Nurlar'ın müellifi BEDİÜZZAMAN Hazretleri ile Milli Görüş Lideri ERBAKAN arasında zıtlık varmış gibi gösterenlere bu video en güzel cevabı veriyor!..

İzleyip şahit olacaksınız ki, her ikisi de aynı kaynaktan besleniyorlar.

Bu videoyu izledikten sonra bir şeyi daha net olarak anlayacaksınız ki;

O da, Hz. Adem ile başlayıp günümüze kadar gelen HAK DAVA ZİNCİRİ'nin son 2 halkası olan iki muhterem zatın gösterdiği azim ve kilitlendikleri hedef Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem'in 14 asır önce müjdelediği SAADET DÖNEMİ'nin artık çok yaklaştığı hakikatidir...

 


M.T
Etiketlererbakan milli görüş
YORUM EKLE
  YORUMLAR
 • Kıyamet Savaşçısı - 13 Aralık 2015 Pazar 16:36
  Bence videoların en güzelini hazırlamışsınız, Bediüzzaman'ın talebeleri AKP'yi çılgıncasına destekliyorken kalkıp yok efendim biz siyasete bulaşmayız Erbakancı olmayız falan demişlerdi, ne ikiyüzlülük. O dönemde gittiler Demirel'den himmet dilendiler. Musa'nın kavmi de Musa gider gitmez sapıtmıştı, bunların gizli bir arzusu da Kürdistan'dır.
 • SALİM SADEM - 15 Aralık 2010 Çarşamba 11:10
  Saadet dönemi SP dönemi değildir, evet saadet dönemi gelecektir.


  "küfür ehli hicri 1430 dan itibaren azgınlaşacak daha çok saldıracak ancak mağlup ve rezil olacaklardır,ergenekonun kökü kazınacaktır, küfrün karşısındakilerde galip gelmeye başlayacaklardır,2012 yılından itibaren 12. devlet başkanı ile TÜRKİYE şaha kalkacaktır.
  """"""""""
  Madem Risalei nurlardan konu açıldı, yukarıda ki paragraf risalelerden derlenerek alınmış bir öngörüdür.
 • erbakan durgut - 04 Eylül 2010 Cumartesi 00:22
  insanlığın ve ümmetin islam büyüklerinin ve cemaatlerinin ümmet şuurunu ön pilana alması siyonizmin ve dış mihrakların korkulu rüyasıdır
 • faruk yıdız - 15 Haziran 2010 Salı 11:17
  99 hakkı batıldan ayıran adil olan, Mahmud, Resul, Nebi, Şahid, Beşir, Nezir, Mübeşşir, Münzir, Dai-i ilallah, Sirac-ı münir, Rauf, Rahim, Musaddık, Müzekkir, Münir, Rauf, Rahim, Musaddık, Müzekkir, Müddessir, Abdullah, Kerim, Hak, Münir, Nur, Hatemün- Nebiyyin, Rahmet, Nimet, Hadi, Taha, Yasin. diye anılmıştır. Bundan başka mübarek isimlerinin bir kısmı Kur'an-ı Kerimde bir kısmı hadis-i şeriflerde bir kısmı da önceki Peygamberlere gönderilen mukaddes kitaplarda zikredilmiştir. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) isimleri, bazı Hadis-i şeriflerinde: Mahi, Akıp, Mukaffi, Nebiyyür-Rahme,Nebiyyüt- Tevbe, Nebiyy-ül-Mülahim, Kattal, Mütevekkil, Fatih, Hatem, Mustafa, Ummi, Kusem (her hayrı kendinde toplayan) isimleri geçmektedir.Bir hadis-i şerifede Peygamberimiz; "Bana mahsus beş isim vardır: Ben Muhammed'im , Ben Ahmed'im, Ben Mahi'yim ki ,Allahü teala benimle küfrü yok eder.Ben, Haşir'im ki, halk ,kıyafet, günü benim izimce haşrolunacaktır.Ben, Akıb'ım ki benden sonra peygamber yoktur" buyurdu.Sevgili Peygamberimize hazret-i Hadice'den doğan ve küçük yaşta vefat eden oğlu Kasım'dan dolayı; "Ebü'l-Kasım" künyesi verilmiştir.Yine peygamberliğinden önce, ondaki doğruluk, itimad, emin, güvenilir olması gibi sayılmayacak kadar üstün meziyetlerinden dolayı, Kureyş kabilesi arasında, El-Emin ismi ile çağırılmıştır.
 • SUEDA SOLMAZ - 27 Mayıs 2010 Perşembe 13:42
  İslamiyetteki kişiler, cemaatler veya tarikatlar hepsi bir ağacın kolları gibidir. Bir insanın uzuvlarıdır onlar.. Asla biribirine ters düşmez, muhalefet etmez, edemez..Birbirlerini tamamlarlar...Yanlızca cahiller bu olayı farkedemez..kendi gözleriyle görürler...
 • salih turan - 04 Nisan 2010 Pazar 19:24
  İsabet kaydetmişsiniz tebrik ederim.Sizlerden daha fazlasını bekliyorum.Böyle kalıcı videolar tanzım edip indirilmesinide kolay hale getirip bizlere sunmanız bizim de bunları dinletmemiz dava adına taktir edilecek durumdur.Allah yar ve yardımcınız olsun
 • murat türker - 04 Nisan 2010 Pazar 14:27
  Allahu a'lem bissevab, bu ayrı ayrı rivayetlerin bir te'vili şudur ki: Büyük Mehdi'nin çok vazifeleri var. Ve siyaset aleminde, diyanet aleminde, saltanat aleminde, cihad alemindeki çok dairelerde icraatları olduğu gibi, her bir asır me'yusiyet vaktinde, kuvve-i maneviyesini te'yid edecek bir nevi Mehdi'ye veyahud Mehdi'nin onların imdadına o vakitte gelmek ihtimaline muhtaç olduğundan; rahmet-i İlahiyye ile her devirde belki her asırda bir nevi Mehdi Al-i Beyt-ten çıkmış, ceddinin şeriatını muhafaza ve sünnetini ihya etmiş. Mesela: Nakşibend ve aktab-ı erbaa ve on iki imam gibi büyük Mehdi'nin bir kısım vazifelerini icra eden zatlar dahi, Mehdi hakkında gelen rivayetlerde, medar-i nazar Muhammed Aleyhissalatü Vesselam olduğundan rivayetler ihtilaf ederek, bir kısım ehl-i hakikat demiş: "Eskide çıkmış." Her ne ise...
 • murat türker - 04 Nisan 2010 Pazar 14:25
  O zatın üçüncü vazifesi, hilâfet-i İslâmiyeyi ittihad-ı İslâma bina ederek, İsevî ruhanîleriyle ittifak edip din-i İslâma hizmet etmektir. Bu vazife, pek büyük bir saltanat ve kuvvet ve milyonlar fedakârlarla tatbik edilebilir. Birinci vazife, o iki vazifeden üç-dört derece daha ziyade kıymettardır. Fakat o ikinci, üçüncü vazifeler pek parlak ve çok geniş bir dairede ve şaşaalı bir tarzda olduğundan, umumun ve avâmın nazarında daha ehemmiyetli görünüyorlar. İşte o has Nurcular ve bir kısmı evliya olan o kardeşlerimizin tâbire ve tevile muhtaç fikirlerini ortaya atmak, ehl-i dünyayı ve ehl-i siyaseti telâşe verir ve vermiş; hücumlarına vesile olur. Çünkü, birinci vazifenin hakikatini ve kıymetini göremiyorlar; öteki cihetlere hamlederler.
  Kardeşlerimin ikinci iltibası: Fâni ve çürütülebilir bir şahsiyeti(kendisinden bahsediyor), bazı cihetlerle birinci vazifede pişdarlık (öncü) eden Nur şakirtlerinin şahs-ı mânevîsini temsil eden o âciz kardeşine veriyorlar. Halbuki bu iki iltibas da Risale-i Nur’un hakikî ihlâsına ve hiçbir şeye, hattâ mânevî ve uhrevî makamata dahi âlet olmamasına bir cihette zarar verdiği gibi, ehl-i siyaseti de evhama düşürüp Risale-i Nur’un neşrine zarar gelir. Bu zaman, şahs-ı mânevî zamanı olduğu için, böyle büyük ve bâkî hakikatler, fâni ve âciz ve sukut edebilir şahsiyetlere bina edilmez.
  Elhasıl: O gelecek zatın ismini vermek, üç vazifesi birden hatıra geliyor; yanlış olur. Hem hiçbir şeye âlet olmayan nurdaki ihlâs zedelenir, avâm-ı mü’minîn nazarında hakikatlerin kuvveti bir derece noksanlaşır. Yakîniyet-i bürhaniye dahi, kazâyâ-yı makbûledeki zann-ı galibe inkılâp eder; daha muannid dalâlete ve mütemerrid zındıkaya tam galebesi, mütehayyir ehl-i imanda görünmemeye başlar. Ehl-i siyaset evhama ve bir kısım hocalar itiraza başlar. Onun için, Nurlara o ismi vermek münasip görülmüyor. Belki "Müceddiddir, onun pişdarıdır" denilebilir.
  Umum kardeşlerimize binler selâm.
 • tekin - 02 Nisan 2010 Cuma 01:18
  Milli görüşçü olduğumuz için Allah'a binlerce hamdolsun. Erbakan Hocamıza ihanet edenlerin akibeti çok kötü olacak. Hak dava ve onun lideri ile mücadele edenlerin dünya ahiret yüzlerinin gülmesi mümkün değildir. Böyle bir video hazırladığınız ve Nurcu kardeşlerimizin de dikkatini çektiğiniz için Teşekkürler...
 • mesud akgül - 01 Nisan 2010 Perşembe 10:12
  Kainatın Efendisi Hz.Muhammed SAV.son peygamber.Peygamberimizden sonra artık peygamber gelmeyecek.Kainatın efendisi bir Hadisi şerifte ” benden sonra peygamber gelmeyecek.Ancak Cenab-ı Hak her Asırda Ümmetin ihtiyacına binaen,benim ahlakımla ahlaklanmı ş Alimler gönderip ümmetime yol gösterecektir” buyurmaktadır.Bu alimlerin son iki halkası ise Bediüzzaman ve Erbakandır . Bediüzzaman eserlerinde kendisinin kendisinden önceki Müceddidin Hz.Mevlana olduğunu kendisinden sonra gelecek olanın ise en büyük Müceddid ve Müçtehit olarak tarif ettiği Hz.Mehdi AS olduğunu defalarca yazmaktadır. HZ. Mehdi’nin görevlerini ise Sikke-i Tasdik-i Gaybi adlı eserinin 9.sayfasında 3 madde olarak belirtmektedir.1-İttihadı İslam( İslam Birliği).2-İman-ı Tahkik( Materyalist, Darwinist felsefeye karşı küresel anlamda mücadele dip,Allahın varlığı ve birliğini, Hz.Muhammedin hak peygamber olduğu,Kuran-ı Kerimin tek hak kitap olduğu gerçeğini bilimsel,akli delil ve belgelerle ispatlayıp,hayatın,yaşamın tesadüfen değil bizzat Cenab-ı Hak tarafından yoktan var edildiğini ispatlamak).3-Şer-i Düzen( Bütün insanlığın saadeti ve huzurunu sağlamak için,var olan Küfür,İnkar ve Şirk düzenine alternatif Adil bir Adil Dünya Düzeni kurmak için çalışmak.).
  Bediüzzaman Hazretleri çok açık,yalın ve anlaşılır bir dille Hz.Mehdi olarak Erbakan’ı tarif etmiştir.Erbakanın siyasi hayatı boyunca en büyük hedefi ve amacı İslam Birliğini kurmak olmuştur.Refah-Yol döneminde Dünyanın en büyük 8 İslam Ülkesini bir araya getirip İslam Birliğinin çekirdeği olan D-8’i kurmuştur.Bugün ise Türkiye artık İslam Ülkelerinin fiili tek Lider Ülkesi konumuna gelmiştir.İman-ı Tahkik hizmetini ise BAV aracılığı ile Harun Yahya,Cavit Yalçın müstear isimleri ile küresel anlamda sürdürmektedir.Darwinist ve Materyalist zihniyetle Dünya ölçeğinde mücadele eden başka bir yapılanma söz konusu değildir.Harun Yahya ismi ile yayınlanan kitaplar 20 den fazla dilde bütün Dünya Ülkelerinde yayınlanmakta ve yaradılışla ilgili binlerce Konferans verilerek Materyalist felsefeye büyük bir darbe vurulmuştur.Bu çalışmalar sayesinde Batı Ülkelerinde bile hayatın tesadüfler seri olmadığına inanan ve yaradılışı kabullenmiş insanların sayısı hızla artmaktadır.Şer-i Düzen vazifesini ise Adil Düzen çalışmaları ile tamamlamıştır.Siyonizmin eseri olan ve bütün insanlığı Kabbalist öğreti temelinde sömüren,100 yıldır bütün insanlığın dayanılmaz acılar çekmesine neden olan mevcut Kapitalist düzene alternatif olarak Adil Düzenden başka hiç bir sistemli çalışma da yoktur. El-azizin Erbakan’ın Hz Mehdi olduğunu ilan etmesi ,birilerinin söyledikleri gibi Erbakan’a körü körüne bağlılıktan kaynaklanmamaktadır.
DÖVİZ KURLARI
USD 8.7024     EURO 10.3111     IMKB 1383     ALTIN 491,064    
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
ELAZIĞ ⇓
İmsak 03:05
Güneş 04:55
Öğle 12:32
İkindi 16:27
Akşam 19:59
Yatsı 21:41